سینما پیام

سینما دارای یک سالن و بالکن میباشد . مجموعا دارای ۳۲۱ صندلی است.سینما در حال حاضر متعلق به حوزه هنری میباشد.سینما فردوسی با سینما پیام در یک مجموعه فعالیت می کنند.

سینما دارای یک سالن و بالکن میباشد . مجموعا دارای ۳۲۱ صندلی است.سینما در حال حاضر متعلق به حوزه هنری میباشد.
سینما فردوسی با سینما پیام در یک مجموعه فعالیت می کنند.