شعبه های سینماهای تهران
شعبه ها در
نام مکان جغرافیایی
پردیس سینمایی زندگی تهران
سینما عصر جدید تهران
سینما آستارا تهران
پردیس کیان تهران
سینما حافظ تهران
سینما ناهید تهران
سینما درازشیب تهران
سینما فلسطین تهران
سینما آفریقا تهران
فرهنگسرای بهمن تهران تهران
سینما پردیس راگا شهرری
خانه هنرمندان تهران
سینما پیام تهران
سینما استقلال تهران
سینما شکوفه تهران
سینما سروش تهران
سینما ماندانا تهران
سینما بهمن تهران
موزه سینما تهران
سینما گالری سمرقند تهران
پردیس سینمایی شهرک تهران
سینما اریکه ایرانیان تهران
سینما تیراژه 2 تهران
پردیس سینمایی زندگی تهران