بازدید ثریا قاسمی از نمایشگاه عکس پیام ایرایی

ثریا قاسمی از نمایشگاه عکس پیام ایرایی در موزه هنرهای زیبای مجموعه فرهنگی سعدآباد دیدن کرد

ثریا قاسمی در نمایشگاه عکس پیام ایرایی