افتتاح خانه فرهنگ سرپل ذهاب به همت نیکی کریمی

مهدي اصلاني، فيلمبردار سينما كه مديريت پروژه خانه فرهنگ سر پل ذهاب را به عهده دارد عنوان كرد: خانم نیکی كريمی، من و چند تن از افراد محلی همان چند روز بعد از زلزله به سر پل رفتيم و بعد از چند جلسه با مشاور ، روانشناس و جامعه شناس قرار شد كودكان، نوجوانان و جوانان محلی برای تحصيل و تفريح داشته باشند به نام خانه فرهنگ كه هم بتوانند در آن ياد بگيرند و هم بعد از زلزله سرگرمی كه ميدانيد در شهرستان ها چقدر به آن احتياج است داشته باشند، هم بتوانند استعدادهايشان را كشف كنند . خانم كريمی همان ابتدا تمام پول جمع شده توسط مردم را برای من كه مديريت پروژه را به عهده دارم واريز كرد . چون مدتی بعد از زلزله بود و فصل زمستان مقداری از ان صرف خريد پوشاك و مواد غذايی شد كه ما چند كاميون به منطقه بارگيری كرديم و با مديريت من و نظارت خانم كريمی به خانواده های نيازمند رسانديم . ‎سپس برنامه ريزی ها انجام شد و به هر حال گرفتن جا و تبديل آن به خانه فرهنگ زمان می برد . ‎افتتاح خانه فرهنگ سر پل ذهاب به اميد خدا تا بيست روز ديگر است ‎ما ابتدا با چند نهاد صحبت كرديم ولی ديديم ديدگاه های آنها با ما متفاوت است و ترجيح داديم مستقل عمل كنيم ولی به اميد خدا از هر كسی كه در اين راه ياريمان كرده حتما در گشايش خانه دعوت خواهيم كرد.