اندک انسان هایی هستند که میشه همیشه کنارشون آرامش داشت

ما تو ایران استاد بدگویی کردن و خوشحالیم که بد بشنویم ناراحت میشیم از موفقیت ها و خوشحال از شکست ها از کمک کردن به همدیگه اگر برد خبری نداشته باشه به شدت پرهیز میکنیم ،خدای کینه هستیمو انتقام گرفتن از هم،
فقط بلدیم، بلدیم ،بلدیم، همه چیزو نادیده بگیریم .
اندک انسان هایی هستند که میشه همیشه کنارشون آرامش داشت.
پیام ایرائی 16 بهمن 96